Ouders en school

Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij de school is van groot belang voor een zinvolle schooltijd van de kinderen. Samen hebben we immers het beste voor met uw kind. Wij hechten daarom een groot belang aan de driehoek leerling - ouder/verzorger - school. Directie en leerkrachten van Delta stellen een actieve belangstelling van ouders/verzorgers bijzonder op prijs. Veel ouders/verzorgers willen graag van dichtbij meemaken hoe en in welke sfeer hun kind zich ontwikkelt. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. U kunt zich bijvoorbeeld opgeven voor hulp bij activiteiten in de groep, zitting nemen in de Ouderraad of Medezeggenschapsraad of u kunt (op afspraak) eens een les bijwonen.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 2 gekozen ouders/verzorgers en 2 gekozen leerkrachten.
De MR wordt betrokken bij het schoolbeleid en heeft daarin een adviserende en instemmende rol. Het reglement vindt u in de lijst met documenten. De vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief en op deze site. De agenda vindt u ook bij de documenten evenals de goedgekeurde notulen.

De namen van de MR-leden zijn:

William den Otter;
Ateiah Al Mohamad Eido;
Karin Thijssen;
Monique van den Berg


Ouderraad (OR)

De OR is geheel samengesteld uit ouders/verzorgers. Als leden aftreden, wordt een oproep gedaan voor nieuwe leden. Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan volgen er verkiezingen. Het taakgebied van de OR is ondersteuning van activiteiten en al dan niet gevraagd een advies uitbrengen aan de MR, maar ook aan directie en team. Daarnaast is de OR ook een spreekbuis voor ouders/verzorgers. Vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd op de maandkalender.