Op Basisschool Delta is gekozen om Handelingsgericht te werken. Handelingsgericht werken gaat uit van de onderwijsbehoefte van een kind. Niet langer vormt wat een kind allemaal niet weet en kan het uitgangspunt, maar wordt er nadrukkelijk gekeken naar wat een kind al wel kan en weet. De begeleiding en de lesstof stemmen wij zoveel mogelijk af op wat een kind nodig heeft. Op deze manier bieden we onze leerling de mogelijkheid om succes te ervaren en geven hem zo de uitdaging om zich optimaal te ontwikkelen.

 

Om de leerontwikkeling vast te leggen worden de kinderen in alle groepen op een aantal momenten per jaar getoetst en geobserveerd. Wij gebruiken methodegebonden toetsen en onafhankelijke (Cito) toetsen. De resultaten van deze toetsen worden door de interne leerlingbegeleider met de leerkrachten besproken. Met deze gegevens kunnen we het onderwijsprogramma afstemmen op de behoefte van de individuele leerling.

De ontwikkeling van de kinderen op sociaal emotioneel gebied wordt gevolgd door observaties en gesprekken met het kind en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem SCOL. Naast de individuele ontwikkeling volgen we ook hoe een kind in de groep functioneert.

Het kan voorkomen dat het gedrag, de prestaties of de toetsuitslagen van een kind aanleiding vormen om er extra aandacht aan te besteden. Het kan hierbij gaan om sociaal-emotionele en / of leerproblemen. De groepsleerkracht en / of interne begeleider gaat in samenspraak met ouders/verzorgers dan na, hoe het kind op de meest adequate wijze ondersteund kan worden.

 

Samenwerkingsverband 30-06
Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van ‘Passend Onderwijs’ van kracht. Indien u voor uw kind vragen heeft over extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. Onze school is aangesloten bij de regio 30.06. Meer informatie over de afspraken ten aanzien van ondersteuning en begeleiding van leerlingen in deze regio kunt u vinden op: www.samenwerkingsverband3006.nl

 

3 fasen van begeleiding binnen het onderwijscontinuüm

Alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruiken de ‘3 fasen van begeleiding binnen het onderwijscontinuüm’.

Fase I
Voor alle kinderen is het basis leerstofaanbod beschreven in het groepsplan. De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de instructiegroep waarin het kind is ingedeeld.

Fase II
Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen, wordt er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een afgesproken periode. Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de intern begeleider en de ouders worden geraadpleegd, geïnformeerd en er wordt een handtekening gevraagd.

Fase III
Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een verdere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een extern deskundige wordt geraadpleegd en de ouders worden betrokken en er wordt de ouders om toestemming gevraagd.

De intern begeleider is diegene die contact onderhoudt met het samenwerkingsverband 30.06. Ouders kunnen ook bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs. De intern begeleider ondersteunt de leerkracht met het maken van een groepsplan. Leerlingen die niet genoeg hebben aan de basisstof en meer uitdaging nodig hebben, bieden wij pluswerk aan.

Voor Basisschool Delta is de interne begeleider Niels van de Mond. Niels is ook op een van de andere scholen van Stichting OOG intern begeleider. In principe is hij aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag en op afspraak.